Ïã¸Û±¾¸Ų̂ÏÖ³¡±¨Âë-×î½ü10ÆÚ¿ª½±¼Ç¼

6506307693 5619525378 7853873497  ÂäÇò˳Ðò ´óС˳Ðò ¼´Ê±¿ª½±½á¹ûµ÷ÓÃ
Õ¾³¤ÍƼö£º48.9
½ÁÖéÈÕÆÚ ÆÚÊý ƽÂë(Áù¸öÕýÂë) ÌØÂë ÉúФ µ¥Ë« ²¨É« ´óС ÎåÐÐ ÌØÍ· βÊý ºÏµ¥Ë« ¼ÒÒ° ÃÅÊý ¶Îλ ÒõÑô ÌìµØ ¼ªÐ× ºÚ°× ɫФ ±Ê»­ ÄÐÅ® ×ܺ͵¥Ë«
2018-11-17 131ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ17ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:10ÔÂ10ÈÕ
É·¶« Å£›_Ñò

05
Âí
43
Áú
09
Ȣ
14
¼¦
42
Éß
12
Öí
05
Âí
09
Ȣ
12
Öí
14
¼¦
42
Éß
43
Áú
45
Ȣ
»¢ µ¥ ºì ´ó ľ 4Í· 5β 09ºÍµ¥ Ò°ÊÞ 5ÃÅ 7¶Î Ñô µØ Ð× ºÚ À¶Ð¤ Ë«±Ê ÄÐ (170)¡Ü175Ë«
2018-11-15 130ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ15ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:10ÔÂ8ÈÕ
É·Î÷ Öí›_Éß

29
Âí
40
Ñò
41
Âí
32
ÍÃ
02
¼¦
10
Å£
02
¼¦
10
Å£
29
Âí
32
ÍÃ
40
Ñò
41
Âí
44
ÍÃ
Íà ˫ ÂÌ ´ó ľ 4Í· 4β 08ºÍË« Ò°ÊÞ 5ÃÅ 7¶Î Ñô Ìì ¼ª °× ºìФ Ë«±Ê Å® (198)¡Ý176Ë«
2018-11-13 129ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ13ÈÕ
ÐÇÆÚ¶þ
Å©Àú:10ÔÂ6ÈÕ
É·¶« ¼¦›_ÍÃ

37
¹·
08
ÍÃ
34
Å£
35
Êó
22
Å£
30
Éß
08
ÍÃ
22
Å£
30
Éß
34
Å£
35
Êó
37
¹·
29
Âí
Âí µ¥ ºì ´ó »ð 2Í· 9β 11ºÍµ¥ ¼ÒÇÝ 4ÃÅ 5¶Î Òõ Ìì ¼ª ºÚ ºìФ µ¥±Ê ÄÐ (195)¡Ý176µ¥
2018-11-11 128ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ11ÈÕ
ÐÇÆÚÈÕ
Å©Àú:10ÔÂ4ÈÕ
É·Î÷ Ñò›_Å£

26
¼¦
44
ÍÃ
24
Öí
49
¹·
06
Éß
36
Öí
06
Éß
24
Öí
26
¼¦
36
Öí
44
ÍÃ
49
¹·
08
ÍÃ
Íà ˫ ºì С ľ 0Í· 8β 08ºÍË« Ò°ÊÞ 1ÃÅ 2¶Î Ñô Ìì ¼ª °× ºìФ Ë«±Ê Å® (193)¡Ý176µ¥
2018-11-08 127ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ08ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:10ÔÂ1ÈÕ
É·ÄÏ Áú›_¹·

16
Ñò
09
Ȣ
47
Êó
24
Öí
40
Ñò
22
Å£
09
Ȣ
16
Ñò
22
Å£
24
Öí
40
Ñò
47
Êó
17
Âí
Âí µ¥ ÂÌ Ð¡ »ð 1Í· 7β 08ºÍË« ¼ÒÇÝ 2ÃÅ 3¶Î Òõ Ìì ¼ª ºÚ ºìФ µ¥±Ê ÄÐ (175)¡Ý176µ¥
2018-11-07 126ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ07ÈÕ
ÐÇÆÚÈý
Å©Àú:9ÔÂ30ÈÕ
É·Î÷ ÍÛ_¼¦

01
¹·
08
ÍÃ
23
Êó
46
Å£
47
Êó
22
Å£
01
¹·
08
ÍÃ
22
Å£
23
Êó
46
Å£
47
Êó
12
Öí
Öí Ë« ºì С Ë® 1Í· 2β 03ºÍµ¥ ¼ÒÇÝ 2ÃÅ 2¶Î Òõ Ìì Ð× °× À¶Ð¤ µ¥±Ê Å® (159)¡Ü175µ¥
2018-11-03 125ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ03ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:9ÔÂ26ÈÕ
É·Î÷ Öí›_Éß

44
ÍÃ
19
Áú
24
Öí
38
¼¦
39
ºï
04
Ñò
04
Ñò
19
Áú
24
Öí
38
¼¦
39
ºï
44
ÍÃ
46
Å£
Å£ Ë« ºì ´ó ÍÁ 4Í· 6β 10ºÍË« ¼ÒÇÝ 5ÃÅ 7¶Î Ñô Ìì Ð× ºÚ ÂÌФ Ë«±Ê ÄÐ (214)¡Ý176Ë«
2018-11-01 124ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ01ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:9ÔÂ24ÈÕ
É·¶« ¼¦›_ÍÃ

32
ÍÃ
16
Ñò
09
Ȣ
15
ºï
13
¹·
20
ÍÃ
09
Ȣ
13
¹·
15
ºï
16
Ñò
20
ÍÃ
32
ÍÃ
12
Öí
Öí Ë« ºì С Ë® 1Í· 2β 03ºÍµ¥ ¼ÒÇÝ 2ÃÅ 2¶Î Òõ Ìì Ð× °× À¶Ð¤ µ¥±Ê Å® (117)¡Ü175µ¥
2018-11-01 123ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê11ÔÂ01ÈÕ
ÐÇÆÚËÄ
Å©Àú:9ÔÂ24ÈÕ
É·¶« ¼¦›_ÍÃ

10
Å£
42
Éß
34
Å£
04
Ñò
07
Áú
22
Å£
04
Ñò
07
Áú
10
Å£
22
Å£
34
Å£
42
Éß
38
¼¦
¼¦ Ë« ÂÌ ´ó ½ð 3Í· 8β 11ºÍµ¥ ¼ÒÇÝ 5ÃÅ 6¶Î Ñô µØ ¼ª ºÚ ºìФ µ¥±Ê Å® (157)¡Ü175µ¥
2018-10-27 122ÆÚ

¿ª½±Ê±¼ä£º
2018Äê10ÔÂ27ÈÕ
ÐÇÆÚÁù
Å©Àú:9ÔÂ19ÈÕ
É·ÄÏ Áú›_¹·

45
Ȣ
01
¹·
15
ºï
05
Âí
39
ºï
47
Êó
01
¹·
05
Âí
15
ºï
39
ºï
45
Ȣ
47
Êó
43
Áú
Áú µ¥ ÂÌ ´ó ÍÁ 4Í· 3β 07ºÍµ¥ Ò°ÊÞ 5ÃÅ 7¶Î Òõ Ìì ¼ª °× ÂÌФ µ¥±Ê ÄÐ (195)¡Ý176µ¥

2018Ä꡾±¾¸Ų̂ÏÖ³¡±¨Âë¡¿ÊôÐÔ֪ʶ¶ÔÕÕ±í

Çë°´¼üÅÌ Ctrl+F ¿ìËÙ²éÕÒ
Ê®¶þÉúФ
 • ¹·[³å Áú]
   01    13    25    37    49  
 • ¼¦[³å ÍÃ]
   02    14    26    38  
 • ºï[³å »¢]
   03    15    27    39  
 • Ñò[³å Å£]
   04    16    28    40  
 • Âí[³å Êó]
   05    17    29    41  
 • Éß[³å Öí]
   06    18    30    42  
 • Áú[³å ¹·]
   07    19    31    43  
 • ÍÃ[³å ¼¦]
   08    20    32    44  
 • »¢[³å ºï]
   09    21    33    45  
 • Å£[³å Ñò]
   10    22    34    46  
 • Êó[³å Âí]
   11    23    35    47  
 • Öí[³å Éß]
   12    24    36    48  
Îå ÐÐ
½ð  05     06     13     14     21     22     35     36     43     44    ºï¡¢¼¦
ľ  03     04     17     18     25     26     33     34     47     48    »¢¡¢ÍÃ
Ë®  02     09     10     23     24     31     32     39     40    Êó¡¢Öí
»ð  01     11     12     19     20     27     28     41     42     49    Éß¡¢Âí
ÍÁ  07     08     15     16     29     30     37     38     45     46    Å£¡¢Áú¡¢Ñò¡¢¹·
²¨ É«
ºì²¨  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
À¶²¨  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
Â̲¨  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
ºÏÊýµ¥Ë«
ºÏÊýµ¥  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
ºÏÊýË«  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
ÉúФÊôÐÔ
¼ÒÇÝ: Å£¡¢Âí¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Öí ¼ªÃÀ: Íá¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢Ñò¡¢¼¦ ÒõÐÔ: Êó¡¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢¹·¡¢Öí
Ò°ÊÞ: Êó¡¢»¢¡¢Íá¢Áú¡¢Éß¡¢ºï Ð׳ó: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢ºï¡¢¹·¡¢Öí ÑôÐÔ: Å£¡¢»¢¡¢Íá¢Ñò¡¢ºï¡¢¼¦
µ¥±Ê: Êó¡¢Áú¡¢Âí¡¢Éß¡¢¼¦¡¢Öí ÌìФ: Íá¢Âí¡¢ºï¡¢Öí¡¢Å£¡¢Áú °×±ß: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Öí
Ë«±Ê: »¢¡¢ºï¡¢¹·¡¢Íá¢Ñò¡¢Å£ µØФ: Éß¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢¹·¡¢Êó¡¢»¢ ºÚÖÐ: Íá¢Áú¡¢Éß¡¢Âí¡¢Ñò¡¢ºï
ŮФ: Íá¢Éß¡¢Ñò¡¢¼¦¡¢Öí£¨Î幬Ф£©
ÈýºÏ: ÊóÁúºï¡¢Å£Éß¼¦¡¢»¢Âí¹·¡¢ÍÃÑòÖí ºìФ: Âí¡¢Íá¢Êó¡¢¼¦
ÄÐФ: Êó¡¢Å£¡¢»¢¡¢Áú¡¢Âí¡¢ºï¡¢¹· ÁùºÏ: ÊóÅ£¡¢Áú¼¦¡¢»¢Öí¡¢ÉߺÍù·¡¢ÂíÑò À¶Ð¤: Éß¡¢»¢¡¢Öí¡¢ºï
ÇÙ£ºÍÃÉß¼¦ Æ壺ÊóÅ£¹· Ê飺»¢ÁúÂí »­£ºÑòºïÖí Î帣Ф Êó¡¢»¢¡¢Íá¢Éß¡¢ºï[Áú]¡£ ÂÌФ: Ñò¡¢Áú¡¢Å£¡¢¹·