(484) 648-5109

541-869-7177 - informaèné stránky

Aplikácia webmail.ses.sk vy¾aduje na zaistenie bezpeènej elektronickej komunikácie pou¾itie ¹ifrovaného protokolu (https) podpísaného certifikaènou autoritou SES. Preto doporuèujeme in¹taláciu certifikátu tejto koreòovej certifikaènej autority. In¹taláciou dôjde k pridaniu CA1 SES a CA2 SES do zoznamu dôveryhodných certifikaèných autorít, èím sa vyhnete chybovým hláseniam prehliadaèa o neznámom vydavateµovi certifikátu pri ¹tarte aplikácie.
Certifikát pre certifikaènú autoritu CA2 SES a.s. je k dispozícii 7315711958.
Certifikátmi CA1 SES a CA2 SES sú podpísané v¹etky certifikáty *.ses.sk. (webmail.ses.sk, obedy.ses.sk, smtp.ses.sk...), preto v dôsledku in¹talácie uvedených certifikátov bude Vá¹ prehliadaè alebo mailový klient pova¾ova» za dôveryhodné aj ïal¹ie /*.ses.sk aplikácie.

Postup in¹talácie certifikátu do internetového prehliadaèa:

Návod na in¹taláciu certifikátu do mailového klienta:

Nastavenia sa lí¹ia pre úèet POP3 a pre úèet IMAP4.
POP3 je spôsob s»ahovania správ, pri ktorom sa v¹etka doruèená po¹ta stiahne zo servera na lokálny poèítaè a na serveri nezostane. Ak si za¹krtnete voµbu "ponecha» správy na serveri", je potrebné kontrolova», èi sa nepresiahla veµkos» schránky, prípadne schránku obèas vyèisti» cez webmail. Pri prístupe POP3 sa s»ahuje iba do¹lá po¹ta.

IMAP je spôsob "s»ahovania" po¹ty tak, ze v¹etky správy naïalej zostávajú na serveri, mailový klient si ich len synchronizuje - synchronizujú sa v¹etky urèené prieèinky, mô¾e sa synchronizova» aj odoslaná po¹ta. Je to výhodné pre u¾ívateµov, ktorí potrebujú ma» správy a ich ulo¾enie v prieèinkoch prístupné rovnako na viacerých poèítaèoch alebo zároveò cez mail klienta aj cez webmail.
Pri nastavení mail klienta na IMAP je potrebné priebe¾ne sledova» stav voµnej kapacity schránky, preto¾e veµkos» schránky je ¹tandardne obmedzená na 500 MB. Ak sa schránka preplní, nebude Vám mo¾né doruèi» ¾iadnu správu, odosielateµovi sa správa vráti aj s oznamom, ¾e Va¹a schránka je plná.

Prístup na mail server je mimo podnikovej siete povolený len pre zabezpeèené (¹ifrované) spojenie. Odosielanie správ cez smtp.ses.sk zvonku je povolené len na porte 25 cez TLS (transport layer security) s povinnou autentifikáciou (meno-heslo ako pre prihlásenie do po¹ty).

Server prichádzajúcej po¹ty - protokol POP3pop3.ses.sk
Server prichádzajúcej po¹ty - protokol IMAP4imap.ses.sk
Server odchádzajúcej po¹ty - protokol SMTP:smtp.ses.sk
U¾ívateµské meno:meno_priezvisko (bez diakritiky)

Postup nastavenia:

Nastavenia sa lí¹ia pre prístup v sieti SES a pre prístup zvonku.

Lightweight Directory Access Protocol alebo LDAP je ¹tandardizovaný aplikaèný protokol navrhnutý na dotazovanie a modifikáciu adresárových slu¾ieb, fungujúci cez TCP/IP. Jednotlivé polo¾ky sú ukladané na serveri pomocou záznamov, usporiadané do stromovej ¹truktúry. V SES je LDAP pou¾ívaný na udr¾iavanie adresárov, riadenie prístupových práv a prácu s informáciami o u¾ívateµoch (napríklad na vyhµadávanie adries konkrétnych u¾ívateµov v príslu¹ných adresároch). Súèas»ou LDAP je autentifikácia klienta .

Mimo podnikovej siete je prístup na vyhµadávanie adries prostredníctvom LDAP servera SES povolený len pre zabezpeèené (¹ifrované) spojenie. Vyhµadávanie zvonku je povolené len na porte 636 cez SSL (Secure Sockets Layer) s povinnou autentifikáciou (heslo ako pre prihlásenie do po¹ty).

LDAP serverldap.ses.sk
Port389
Koreò LDAP serveradc=ses,dc=sk

Postup nastavenia:
(715) 912-2105 Firefox - Web pod kontrolou


Prípadné otázky sa mô¾ete opýta» telefonicky na èísle 2299, alebo e-mailom na adresu sona_novosadova@ses.sk .