logos


Szczecin ul. 5 Lipca 1A (tel.91 852 53 76)
filia ul. Walecznych 93 (tel.517 247 391)

vis
 
5126854908 8502142240 9192618873 aktualno¶ci 2145832989 9025247441


Programy nauczania


Edukacja wczesnodzieciêca


KARTA VIP dla uczniów

Dla wszystkich uczniów- proponujemy zni¿kê 10 % na zakup instrumentów w sklepie muzycznym Fan. Odbierz kartê VIP w sekretariacie szko³y.
fan  

Us³ugi dodatkowe:

Serwisowanie gitar elektrycznych i akustycznych.. (doradztwo techn.):wiêcej informacji

3234645400


 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016-2017

SZKO£A CZYNNA : (ul. 5 lipca 1A)
(917) 279-7790
INFORMACJE: 91 852 53
76 lub 609 569 331

SEKRETARIAT ZDROJE (ul. Walecznych 93)
505-949-8535
INFORMACJE: 517 247 391.

ZAPISY ROK SZKOLNY 2016- 2017

zadzwoñ pod nr 609 569 331 lub wype³nij formularz zg³oszeniowy.

Filia ul. Walecznych 93 tel 517 247 391

Firma YAMAHA to coś więcej niż produkcja i sprzedaż instrumentów muzycznych. Od roku 1954 w Japonii, a od 1992 także w Polsce, rozwijana i udoskonalana jest sieć placówek pod nazwą YAMAHA Szkoła Muzyczna (YSM). YAMAHA Szkoła Muzyczna, to nowoczesne programy edukacji muzycznej oparte o zasadę: "Nie ma ludzi niemuzykalnych. Są tylko nieodkryte talenty"
.
Do dnia dzisiejszego, na terenie całego świata, liczba uczniów w systemie Szkół Muzycznych YAMAHA sięga prawie 700 000. Do ich dyspozycji pozostaje 6 000 placówek oraz około 20 000 nauczycieli, a mury Szkół Muzycznych YAMAHA opuściło już ponad 5 milionów uczniów. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie.

W Polsce działa obecnie 100 placówek, w których uczy się ponad 4.500 uczniów.
Szkoły Muzyczne YAMAHA dysponują wszystkimi potrzebnymi programami i dobrze wykształconymi nauczycielami, aby umuzykalniać dzieci od 4. miesiąca życia. "Bezszwowo" połączone programy, dostosowane odpowiednio do wieku dzieci, a także specjalne metody i sposoby nauczania, umożliwiają każdorazowo optymalne wykorzystanie otwartego "rozwojowego okna czasowego". Młodzież i dorośli mogą na najprzeróżniejszych instrumentach urzeczywistniać swoje muzyczne marzenia we wszystkich muzycznych stylach - od baroku do rocka.

 

Programy nauczania - na skróty.


Sekretariat


Multimedia


Miejsce odkrywania talentów

W ramach Roku Odkrywania Talentów og³oszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szczeciñska Szko³a Muzyczna YAMAHA otrzyma³a tytu³: "Miejsce Odkrywania Talentów".

talent

wspó³pracujemy z:
talent


403-839-2498