O nas

Opak-Met jest ¶redniej wielko¶ci, dynamicznie rozwijaj±cym siê rodzinnym przedsiêbiorstwem. Zaczêli¶my dzia³alno¶æ w 1982 r. od produkcji opakowañ, g³ównie dla przemys³u spo¿ywczego oraz handlu detalicznego i hurtowego. Od tego czasu firma zmieni³a ca³kowicie profil dzia³alno¶ci koncentruj±c siê na technologiach obróbki stali czarnej, nierdzewnej i aluminium oraz na wytwarzaniu czê¶ci i wyrobów wg dokumentacji klienta w ramach kooperacji. W latach 90-tych rozbudowano zak³ad oraz zmodernizowano park maszynowy pod k±tem specjalizacji w kierunku obróbki stali.

Siedziba

Ze wzglêdu na dynamiczny rozwój w 2008 firma przenios³a swoj± siedzibê do nowo wybudowanego zak³adu w dzielnicy przemys³owej Inowroc³awia przy ul. Marcinkowskiego 110. W nowym miejscu dysponujemy ogóln± powierzchni± produkcyjn± 8000 m2.

Certyfikaty

803-994-8888 209-318-9959 419-770-8787 logo_tuv_cert.jpgcertyfikat_db.jpg

System Zarz±dzania Produkcj± ERP

Od 2005 roku w firmie funkcjonuje System Zarz±dzania Produkcj± Rekord.ERP. Dziêki systemowi kodów kreskowych umo¿liwia on pe³ny nadzór nad procesami zachodz±cymi w firmie od przyjêcia materia³ów, przez wykonanie poszczególnych operacji technologicznych, kontrolê jako¶ci na ka¿dym etapie, a¿ do sprzeda¿y gotowego wyrobu. Wdro¿enie systemu ERP umo¿liwi³o nam nawi±zanie wspó³pracy z firmami o najwy¿szych wymaganiach z bran¿y motoryzacyjnej i kolejowej.

Technologia produkcji

G³ównymi technologiami które stosujemy s±:

  • Spawanie aluminium, stali nierdzewnej i stali czarnej;
  • Obróbka plastyczna blach na zimno na maszynach CNC- ciêcie, wykrawanie, giêcie, t³oczenie itp.;
  • Giêcie rur i profili;
  • Klejenie konstrukcji;
  • Obróbka skrawaniem na maszynach CNC;
  • Ciêcie plazm± i laserem;
  • Obróbka strumieniowo – cierna.

Poza tym posiadamy mo¿liwo¶æ malowania proszkowego, cynkowania galwanicznego i ogniowego. We w³asnym zakresie wykonujemy równie¿ niezbêdne oprzyrz±dowanie.

Kadra

Posiadamy biuro konstrukcyjno –technologiczne z wdro¿onym systemem wspomagania prac projektowych Autodesk Inventor 2D i 3D. Wysoko wykwalifikowana kadra in¿ynierska dysponuje bogatym do¶wiadczeniem w dziedzinie obróbki plastycznej oraz spawalnictwa, które jest udokumentowane szeregiem certyfikatów.

Projekty realizowane z udzia³em dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

Z dniem 30.06.2015 r. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe „OPAK-MET” Stanis³aw Barañski, zakoñczy³o realizacjê projektu nr RPKP.05.02.02-04-005/14 pn. „Inwestycje innowacyjne podnosz±ce mo¿liwo¶ci wytwórczo – technologiczne firmy OPAK-MET dla przemys³u szynowego”

W/w projekt by³ realizowany w okresie od 01.04.2014 do 30.06.2015 r. w ramach wniosku o dofinansowanie z³o¿onego w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 121/V/5.2.2./2014 og³oszony w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjno¶ci przedsiêbiorstw, Dzia³ania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiêbiorstw, Poddzia³ania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiêbiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiêbiorstw produkcyjnych wspó³pracuj±cych ze szko³ami zawodowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz umowy o dofinansowanie nr Wp-II-P.433.5.225.2014r. z dnia 27.06.2014 r.

Projekt jest wspó³finansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze ¶rodków bud¿etu pañstwa.

Nasi klienci