Wiêcej produktów...

O nas

WeAreWooded jest innowacyjn± firm±, dziêki której staramy siê zmieniæ przedmioty pozornie zwyczajne w co¶ wyj±tkowego. Dla nas to co¶ wiêcej ni¿ zwyk³a praca - chcemy, aby ka¿dy z naszych produktów by³ jedyny w swoim rodzaju. Jako duet, który uwielbia ciekawe pomys³y i dzia³anie na w³asn± rêkê, od podstaw stworzyli¶my WeAreWooded. Naturalny surowiec oraz rêczna obróbka sprawiaj±, ¿e ka¿dy produkt, nawet przypisany do jednego modelu, ró¿ni siê od pozosta³ych. W taki sposób mo¿emy wprowadziæ na rynek produkty nie tylko modne, ale równie¿ ekologiczne. W pe³ni naturalnie!

Nasza firma powsta³a w £odzi - mie¶cie, które kiedy¶ s³ynê³o z przemys³u, by teraz przerodziæ siê w siedzibê innowacyjnych pomys³ów. Patrzymy w trochê inny sposób na rzeczy otaczaj±ce nas na co dzieñ, by dziêki materia³owi takiemu jak drewno nadaæ im szlachetno¶ci i wyrazu. Chcieli¶my wprowadziæ odrobinê niedoceniony surowiec do aktualnie panuj±cej mody!
WeAreWooded,

Artur Madaliñski & Patrycja Szczech

Kontakt
Tre¶æ wiadomo¶ci:
Imiê i Nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:
Przepisz kod z obrazka:
token
Obs³ugiwane p³atno¶ci